Thiên Thần Nổi Giận

Tác giả:
Sidney Sheldon
Truyện Thiên Thần Nổi Giận - Dịch từ nguyên bản tiếng Anh RACE OF ANGELS, Nhà xuất bản Fotana Collins, Glasgow, Great Britain, 1990 New York, 4 tháng 9, 1969...
Trang: