Kiều Diễm Ướt Át

Thể loại:
Tác giả:
Mạc Nhan
Truyện Kiều Diễm Ướt Át - Mở đầu: “Bản di chúc thứ hai” Quan Ngưng Yên lạnh lùng nhìn năm chữ trên phong thư. Đây là di chúc mà cha đã để lại cho cô, đối với...
Trang:
1