Kẻ Trộm Sách

Tác giả:
Markus Zusak
Truyện Kẻ Trộm Sách - Một dãy núi toàn gạch vỡ Trong phần này, người kể chuyện của chúng ta sẽ giới thiệu: bản thân hắn – những sắc màu – và kẻ trộm sách. CÁ...
Trang: