Cửu Liên Hoàn

Thể loại:
Tác giả:
Thành Trùng
Truyện Cửu Liên Hoàn - Khi gánh hát Đinh gia vào thành Bắc Bình, là vừa đúng đầu tháng tư âm lịch, lúc này Bắc Bình ngày nắng nhiều, hơn nữa nhiệt độ khá thấ...
Trang: