Chiếc Lá Ký Sinh

Tác giả:
Phong Dạ Hân
Truyện Chiếc Lá Ký Sinh - Cây, đó là nơi kí sinh của lá. Đầu thu, lá cây bắt đầu cho ta cảm giác về sự kết thúc. Một phiến lá cây tựa như chính mình rơi xuốn...
Trang: